STOCKER Bernhard
Abteilung:
Abteilung Bildung
Funktion:
VS 8/24 - Rennerschule - Schulwart
Amtsgebäude:
VS 24 - Rennerschule
Ebentaler Straße 24